Sampl O Ffurflenni Contract

Gweithiwr Contract yn gytundeb rhwng cyflogwr a gweithiwr

Mae Contract yn gytundeb sy'n gosod y telerau ac amodau sydd wedi eu cytuno arnynt gan ddau neu fwy o bartõonContract gall fod naill ai yn ysgrifenedig neu ar lafar fodd bynnag, yn ysgrifenedig cytundeb cyfreithiol fydd yn profi i fod yn llawer mwy pendant ac yn orfodadwy. Mae contract yn hanfodol wrth gynnal trafodion - yn enwedig drafodion busnes - oherwydd ei fod yn sicrhau bod y diogelwch a diogelu ar y ddwy blaid buddiannau. Ein sampl contract ffurflenni yn amrywio o amrywiaeth o opsiynau megis Sampl Ystad Go iawn Ffurflenni Contract, Gweithiwr Contract Ffurflenni, Busnes Gwerthu Contract Ffurf, a llawer o rai eraill. Pan fydd cyflogwr yn dod o hyd i'r gweithiwr perffaith ar gyfer y swydd, Gweithiwr Contract yn hanfodol dogfen sy'n dilysu gytundeb y cyflogwr i weithio ar gyfer y gweithiwr. Mae'r contract yn gyfreithiol ac yn rhwymo'r trefniant rhwng y partïon ac yn darparu diogelwch cyffredinol ar gyfer y ddau partïon. Mae ein Contract Cyflogaeth Ffurfiau hygyrch, yn hynod effeithlon, ac yn darparu ar gyfer eich bob angen. P'un a ydych chi'n chwilio am templed ar gyfer Argraffadwy Gweithredol Cyflogaeth Ffurflen neu Sylfaenol Contract Cyflogaeth Ffurflen, beth bynnag ydyw, rydym wedi got chi gorchuddio. Adeiladu yn gadarn ac yn foolproof Gweithiwr Contract yn Ffurflen gall fod yn anodd. Serch hynny, ar ôl un ffurfioli y berthynas rhwng y cyflogwr a'r gweithiwr a llogi y gweithwyr Enwau y Cyflogwr a'r Gweithiwr. Y darn hwn o gytundeb yn dangos y pwyntiau o ddiddordeb o y gymdeithas ac y cynrychiolydd enw llawn. Ar gyfer dogfennau priodol a neu gyfeirio ato yn y dyfodol, rhaid i'r cytundeb ddangos y dyddiad cywir fod y cynrychiolydd yn cael ei gyflogi. Y gweithiwr llogi dyddiad yn, ar gyfer y rhan fwyaf, gwirio cynrychiolydd yn cofio'r dyddiad, a bydd yn yn yr un modd fod y marciwr ar gyfer gweithiwr arholiad. Swydd y Gweithiwr.

Mae'r ardal hon yn y cytundeb yn dangos y cynrychiolydd cyflogaeth teitl ynghyd â diagram ei rhwymedigaethau allweddol yn y gwaith a beth yn disgwyl oddi wrtho.

Calendr ac Oriau Gwaith. I osod gofynion cyfreithlon, Gweithiwr Contract, rhaid i fynegi cyfanswm nifer o oriau y mae gweithiwr yn dibynnu arnynt i weithio mewn diwrnod neu mewn saith niwrnod, mae'r amser y mae'n dibynnu arno i ddod i mewn am waith, faint o ddiwrnodau mae'n ofynnol i'r gwaith mewn saith niwrnod, mae amser ychwanegol yn talu, ac mewn perthynas rheolau o ran absenoldeb a diffyg prydlondeb. Cyfranogiad a Dail. Gweithwyr pasio i fyny cyfle am waith yn dangos arwyddocaol anffawd o ran phenaethiaid.

Sefydlu egwyddorion sy'n berthnasol i gyfranogiad ac nad ydynt yn cymryd rhan yn gallu rheoli chynrychiolwyr o ran cyfranogiad y pryderon.

Mae hyn yn rhan honno o'r y cytundeb mai yn yr un modd dangos faint o dail gweithiwr yn cael ei gyfiawnhau mewn mis neu flwyddyn. Cydnabyddiaeth a Budd-daliadau. Waeth faint o amser un yn cyfrannu at y gwaith, y cyflog y gweithiwr yn ddarn allweddol ei fusnes. Gwaith Contractau angen i ddangos yn fanwl yr misol talu gweithiwr yn ennill, tarddiadau, ysgogi lluoedd, amserlen o siorts, ac ar y dyddiadau a gyda pharch pan fydd cyflog yn cael ei roi. Gwaith Rheoleiddio a Gwerthuso. Mae rhai sefydliadau yn ei gwneud yn ofynnol i rhoi gweithwyr ar brawf o statws i ffrâm amser penodol. Yn yr achosion hyn, penaethiaid angen i chi ddangos y ffrâm amser a gweithiwr ar brawf o statws a phryd y mae'n dibynnu arnynt i fod yn regularized. Asesiadau a wneir ar misol, chwarterol neu flynyddol ddylai yn yr un modd yn cael eu dangos yn yr amod ochr yn ochr â'u sy'n ymwneud dalu cynyddiad neu ysgogydd. Yn y cyfnod pan fydd gweithiwr yn cael ei ddyrchafu neu symud i ail adran, Gweithiwr Statws yn Newid Ffurf y gellir ei ddefnyddio i gyflwyno sylfaenol gwelliannau sy'n cael eu hadlewyrchu yn y lle cyntaf Cyflogaeth yn y Ffurflen. Mae cyflogwyr yn cael y fraint i ofyn am nad ydynt yn datguddiad preifat neu ddata sensitif o weithwyr. Y sefydliad wedi cael y fraint i gadw i fyny yn y dosbarthiad eu cyfnewid ac darian eu hunain rhag datgelu hanfodol a data preifat, megis y gyfradd o cyfrinachau masnach, neu wadu y gorffennol gweithwyr rhag gweithio neu gyfnewid i gwrthwynebydd sefydliad y tu mewn i ffrâm amser penodol, yn fwy aml na pheidio, am flwyddyn neu ddwy. Cytundeb Rhentu neu mae Contract Rhentu yn arf angenrheidiol mewn busnes tir lording. Mae cytundeb ysgrifenedig rhwng landlord a thenant ac maent yn cynnwys manylion am y rhent yr eiddo, y telerau ac amodau, ac y rhwymedigaethau y landlord a'r tenant.

Cael Contract Rhentu yn hanfodol er mwyn diogelu budd y landlord, y tenant, ac yn yr eiddo.

Non-Datgelu ac Atal Masnach Cymalau

Contractau rhentu yn gosod disgwyliadau priodol ymhlith rhentwyr ac yn helpu i gynnal perthynas heddychlon rhwng y landlord a'r tenant. Fel contractau eraill, Cytundeb Rhentu yn gyfreithiol rwymol a dylai fod yn a adeiladwyd yn ofalus i wneud yn siŵr ei fod yn cario yr holl fanylion angenrheidiol y mae angen eu hymgorffori mewn cytundeb. Ein Ffurflenni Cytundeb, Cytundeb Rhentu Ffurflenni, a Safon Cytundeb Rhentu Ffurflenni gellir ei lwytho i lawr yn hawdd mewn dim ond un clic ac yn cynnwys yr holl fanylion angenrheidiol i wneud eich cytundeb yn foolproof.

Mae Contract Rhentu dylid darparu rhai cymalau penodol y mae angen eu nodi yn y contract i wneud yn orfodadwy ac yn ddefnyddiol.

Nid oes unrhyw fformat pendant ar gyfer creu Cytundeb Rhentu, fodd bynnag, manylion penodol wedi eu cynnwys i ddibenion cyfeirio. Mae'r rhestr isod yn amlinellu eitemau sy'n hanfodol mewn Cytundeb Rhentu: Enwau y Tenant a'r Landlord. Cytundeb Rhentu dylai ddechrau i ffwrdd gyda enwau'r partïon dan sylw, sef, y prydleswr a'r prydlesai neu y tenant a'r landlord. Dylai'r cytundeb hefyd yn nodi pwy yw'r landlord a'r sydd yn y tenant. Fel arfer, Cytundebau Rhentu dim ond yn dangos un person enw ar y cytundeb contract. Fodd bynnag, mae'r rhan fwyaf o landlordiaid yn dod o hyd allan eich bod yn gwneud hyn yn cyfyngu ar eu dewisiadau ar gyfer mynnu taliadau rhent eraill deiliaid y gofod ar brydles. Y dyddiau hyn, mae landlordiaid fel arfer yn cynnwys enwau'r holl breswylwyr i wneud yn siŵr eu bod i gyd yn obligated i gadw at y telerau ac amodau a bennir yn y cytundeb.

Mae hyn hefyd yn galluogi landlordiaid i fynnu taliadau rhent o phreswylwyr eraill ac nid yw'n cyfyngu ef i un person yn unig. Hyd y Rhent Mae rhai Cytundebau Rhentu adnewyddu bob mis tra prydlesi adnewyddu ar ôl sawl mis neu hyd yn oed hyd at flwyddyn neu fwy.

Mae'n bwysig eich bod yn dangos hyd y denantiaeth a'r dyddiad dod i ben i rhoi gwybod i'r tenantiaid pan yn union ei fod yn cael i fyny ar gyfer adnewyddu. Rhent Swm Sy'n Ddyledus. Cytundebau prydles dylid nodi faint yn union sy'n ddyledus bob mis ynghyd â dyddiad dyledus ac yn y dull a ffefrir ar gyfer talu. Cosbau am daliadau hwyr a bownsio gwiriadau y mae'n rhaid hefyd yn cael ei nodi yn y cytundeb, yn ogystal er mwyn osgoi camddealltwriaeth neu anghydfodau i lawr y ffordd. Uwch Blaendal a Diogelwch Telerau Blaendal. Uwch ar adneuon, yn ogystal â blaendaliadau sicrwydd, eu defnyddio, a sut y byddant yn cael eu had-dalu yn ôl at y tenant wedi i gael eu diffinio'n glir yn eich Cytundeb Rhentu i osgoi dryswch a chamddealltwriaeth rhwng chi ac yn eich renter.

Gwaith atgyweirio a chynnal a Chadw ar Ran.

Mae'r termau ar gyfer gwaith atgyweirio a chynnal a chadw hefyd yn rhaid i ni fod yn gywir a sefydlwyd yn y cytundeb. Rhaid i denantiaid fod yn ymwybodol o'u cyfrifoldeb i gynnal glendid yr eiddo a bod a dynnir difrod i'r rhent yr uned, boed yn fwriadol neu anfwriadol, y bydd yn rhaid i cael eu cwmpasu gan y tenantiaid neu eu cymryd oddi wrth ei diogelwch blaendal. Gwelliannau a Newidiadau. Yn gyffredinol, materion yn ymwneud â'r beautification neu yn gwella o le ar brydles yn amrywio yn ôl trafodaethau rhwng landlord a thenant.

Gwnewch yn siwr i roi yn glir ac yn briodol telerau ynghylch pwy ddylai ysgwyddo'r gost ar gyfer unrhyw newidiadau a wnaed i'r uned ac os oes unrhyw welliannau a wneir gan y tenant ddylai teilyngdod gostyngiad mewn rhent misol dyledion.

Polisïau a Chyfyngiadau. Tŷ rheolau a chyfyngiadau megis canllawiau penodol ar gyfer anifeiliaid anwes, yn gwahardd cynnal busnes yn anghyfreithlon yn yr eiddo, sŵn gormodol, neu ymddygiad aflonyddgar yn gorfod cael eu diffinio yn glir yn eich Cytundeb Rhentu i osgoi trafferth ymhlith eich tenantiaid a difrod i'ch eiddo.

Prynu a gwerthu eiddo yn gofyn llawer iawn o waith papur yn nodi bod y telerau gwerthu a phrynu.

Prynu Cartref Cytundeb yn gytundeb i werthu eiddo dan rai amodau a rhwymedigaethau. Prynu Cartref Cytundeb yn cael ei ddefnyddio pan ydych yn barod i gwerthu eich eiddo i sydd â diddordeb prynwr ac y byddai yn hoffi i wneud penodol amlinelliad o'r telerau neu os hoffech i brynu eiddo ac yn awyddus i osod canllawiau gyda'r gwerthwr. Brynu Cartref gall Cytundeb yn wahanol mewn llawer o ffyrdd yn dibynnu ar gymhlethdod ei gynnwys fodd bynnag, mae'r sylfaenol yn cynnwys Prynu Cartref Cytundeb fel a ganlyn: Enwau'r Partïon dan sylw. Yn yr un modd fel gyda phob contract arall a assention adroddiadau, Prynu Cartref Cytundeb y dylid cynnwys enwau crynoadau cynnwys mewn unrhyw achos ar y cyfle i ffwrdd eich bod yn cael corfforaethol yn elfen neu'r Cwmni Atebolrwydd Cyfyngedig (LLC.) Dyddiadau a Hyd y cyfnod. Y canlynol ar frys sylwedd Tŷ Cytundeb Prynu yn arwydd o holl ddyddiadau sy'n ofynnol yn y assention, er enghraifft, y dyddiad terfynu'r cytundeb ac yn dechrau dyddiad mae'r cytundeb.

Dilys Disgrifiadau.

Cartref Eiddo mae'n rhaid i Gytundeb yn cynnwys gyfreithlon portread o'r eiddo. Ar gyfer y rhan fwyaf, yn gyfreithlon portread o eiddo rhaid rhoi gan awdurdodedig syrfëwr sy'n cael ei baratoi a'i gymeradwyo i ddod o hyd ac yn penderfynu ar y portread dilys o unrhyw eiddo, er enghraifft, y dalaith ac yn yn y wladwriaeth lle mae'r eiddo yn cael ei dod o hyd. Cynnig Pris ar yr Eiddo ac Termau Ariannol. Yn dangos yma yn y cyfanswm pris yr eiddo. Deliwr Cynorthwyo Ar y cyfle i ffwrdd bod y gwerthwr a'r prynwr wedi cytuno y bydd y gwerthwr yn talu rhan neu'r cyfan o'r cau costau, yna rhaid i hyn gael ei dangos yn y assention.

Cau treuliau yn cael eu costau sydd ymhell y tu hwnt i'r gost yr eiddo.

Achosion o gau treuliau yn dechrau taliadau a preifat yn y cartref benthyciad diogelu.